Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βορείων Τζουμέρκων στις 28/4/2011, το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν: «Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα». Η πλειοψηφούσα παράταξη, δια του Δημάρχου, εισηγήθηκε την πρόσληψη δύο (2) οδηγών και έξι (6) εργατών. Η παράταξή μας, δια του Αργύρη Γιάννη, εισηγήθηκε την πρόσληψη δύο (2) οδηγών, έξι (6) εργατών, τεσσάρων (4) υδραυλικών και τεσσάρων (4) ηλεκτρολόγων, για την καλύτερη επίλυση της καθημερινότητας των δημοτών μας,  αλλά και την αξιοποίηση άνεργων δημοτών. Βέβαια, ψηφίστηκε η πρόταση του Δημάρχου.
            Ενημερωτικά, βάσει της εγκυκλίου του Υπουργού για την πρόσληψή τους, η εργασία αυτών των ατόμων θα αφορά υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης). Η συγκεκριμένη εγκύκλιος δεν δεσμεύει τον Δήμο ως προς τον αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούνε. Δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να προσλάβουνε όσα άτομα θεωρούν  ότι είναι απαραίτητα για να ανταποκριθούνε στην εκπλήρωση αυτών των υπηρεσιών.
            Βέβαια υπάρχει και η άποψη: έχει την οικονομική δυνατότητα ο Δήμος να ανταποκριθεί στο ποσό αμοιβής αυτών των ατόμων; Σας γνωρίζουμε ότι ο κάθε ένας από τους δύο ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου, «στοιχίζει» στον Δήμο περίπου 30.000 Ευρώ ετησίως. Συνεπώς είναι θέμα επιλογής και προτεραιοτήτων του Δημάρχου να αποφασίσει για τις ανάγκες του Δήμου.
            Η συγκεκριμένη εγκύκλιος το μόνο καινούργιο που προσθέτει είναι ότι: η έγκριση πρόσληψης του αριθμού αυτών των ατόμων, πρέπει να γίνει όχι απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο που ίσχυε μέχρι την έκδοση της, αλλά από την κεντρική Κυβέρνηση. Δηλαδή ο Δήμος θα μπορούσε να είχε «τρέξει» την διαδικασία πρόσληψης αυτών των ατόμων, από την αρχή του έτους και για όσα άτομα έκρινε ότι είναι απαραίτητες οι υπηρεσίες τους στο Δήμο. Γιατί ο Δήμος δεν το έπραξε;
            Σε παλαιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αντίστοιχο θέμα πρόσληψης ατόμων για εργασίες πέραν του ανταποδοτικού χαρακτήρα, η αντίστοιχη εγκύκλιος δέσμευε το Δήμο μας για πρόσληψη μόνο δύο ατόμων. Όμως τότε ο Δήμαρχος πρότεινε και κατά πλειοψηφία ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων. Βάσει Νόμου  αδύνατον να γίνει.
            Η ερμηνεία των  προηγούμενων δική σας.