Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


Περιγραφή
Μεταβολή
Τελικό ποσό
Μισθώματα από αστικά ακίνητα
+2.823,26 €
75.432,26€
Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων
+7.200,00€
69.200,00€
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
+26.016,82€
167,097,89€
Έσοδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Δ.Ε. Βαθυπέδου
+142,83€
1.901,99€
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών
+10.780,44€
20.780,44€
Αποθεματικό
+46.963,35€

Αχρεωστήτως καταβληθέντα
+390,22€
10.390,22€
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
+8.000,00€
8.000,00€
Προμήθεια πινακίδων-ειδών σήμανσης και ειδών αστικού εξοπλισμού
+3.000,00€
6.000,00€
Συντήρηση χορτοκοπτικών μηχανημάτων
+2.000,00€
7.000,00€
Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης
+2.500,00€
7.000,00€
Επισκευή στέγης τουαλετών Τ.Κ. Συρράκου
1.000,00€
5.000,00€
Κατασκευή οικισμών εγκαταστάσεων χλωριωτών
+7.200,00€
7.200,00€
Αποκατάσταση ζημιών εξωτερικού φωτισμού Τ.Κ. Βαθυπέδου
+1.000,00€
2.400,00€
Διευθέτηση Δημοτικού Νεκροταφείου Πραμάντων
+7.000,00€
7.000,00
Συμπλήρωση αντιπλημμυρικών έργων πλατείας Τ.Κ. Πλατανούσας
+7.000,00€
7.000,00€
Αποπεράτωση εργασιών Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Πλαισίων
+7.000,00€
7.000,00€
Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Καλεντζίου για τοποθέτηση κιοσκίου
+7.000,00€
7.000,00€
Αποκατάσταση ζημιών τοιχίων αντιστήριξης Τ.Κ. Καλεντζίου
+5.000,00€
5.000,00€
Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης προς πηγές Ξηροβουνίου
+4.500,00€
4.500,00€
Βελτίωση υδρομάστευσης και κατασκευή ποτιστρών στην πηγή «Γκούρα» Τ.Κ. Πηγαδίων
+ 7.200,00€
7.200,00€
Κατασκευή υδρομάστευσης στη θέση «Βρύσες» Τ.Κ. Μιχαλιτσίου
+1.200,00€
3.000,00€
Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Κορύτιανης
+12.000,00€
12.000,00€
Διαμόρφωση χώρου μνημείου πεσόντων Τ.Κ. Αετοράχης
+12.000,00€
12.000,00€
Τοιχία και αντιπλημμυρική προστασία πλατείας Τ.Κ. Μονολιθίου
+12.000,00€
12.000,00€
Προμήθεια εξοπλισμού ανλιοστασίου Αγίας τριάδας Τ.Κ. Χουλιαράδων
+8.000,00€
8.000,00€
Αποθεματικό
-121.990,22€

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πραμάντων
+22.800,00€
30.000,00€
Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου Κάτω Μαχαλά Τ.Κ. Πραμάντων
-22.800,00€
97.200,00€